bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Deklaracja dostępności

 Zespół Szkół Specjalnych w Ostrowie Wielkopolskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowie Wielkopolskim.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
• część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
• brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
Wyłączenia:
• mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-11-06. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Aleksandra Troszczyńska, aleksandra.troszczynska@zssostrow.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 62 735 57 54. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkół Specjalnych w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Kościuszki 5, 63-400 Ostrów Wielkopolski.
Do budynku prowadzą 2 wejścia, wejście główne znajdujące się z przodu budynku oraz wejście tylne, znajdujące się z tyłu budynku – od boiska. Wejście główne posiada podjazd dla niepełnosprawnych. Na parterze znajduje się winda. Sekretariat znajduje się na pierwszym piętrze, po prawej stronie schodów oraz wyjścia z windy wchodząc wejściem głównym.
Przed budynkiem wyznaczono 4 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na drugim piętrze po lewej stronie schodów prowadzących od wejścia głównego oraz windy.
W budynku Zespołu Szkół Specjalnych nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.
Przy załatwianiu spraw w Zespole Szkół Specjalnych w Ostrowie Wielkopolskim, osoby uprawnione do korzystania z usług tłumacza języka migowego mogą skorzystać z pomocy pracowników Zespołu Szkół Specjalnych znających język migowy. W Zespole Szkoł Specjalnych dostępni są surdopedagog oraz tyflopedagog.Opublikował: Aleksandra Troszczyńska
Publikacja dnia: 09.11.2020
Podpisał: Aleksandra Troszczyńska
Dokument z dnia: 01.05.2019
Dokument oglądany razy: 1 628